Regulamin korzystania usług serwisu e-porady.lexay.pl


§ 1 Definicje  

 1. Usługodawca: Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Jędrocha, Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 9/3, 31-514 Kraków, NIP 9591633120 REGON 369447318, elektroniczny adres kontaktowy: kancelaria@lexay.pl; prowadzący zarejestrowaną kancelarię adwokacką w Krakowie.
 2. Klient oznacza korzystającą z Usługi osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług prawnych
 3. Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
 4. Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://e-porady.lexay.pl
 5. Umowa: umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie;
 6. Usługa oznacza dostarczenie Klientowi, który zawarł Umowę – porady prawnej, lub opinii prawnej, którą wykona dla Klienta Usługodawca lub Adwokat zaangażowany przez niego.
 7. Użytkownik oznacza użytkownika Serwisu innego niż Adwokat i Usługodawca.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.
  1. na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub jeśli Klient nie dokonał Rejestracji – korzystaniu z Usługi;
  2. poprzez Serwis.
 2. Do korzystania z Usługi wymagane są:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
  5. Programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
 3. Pliki załączane przez Klienta mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Serwis.
 4. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB
 5. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z sekcji FAQ dostępnej na stronie. Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Serwisu.

§ 3 Klient

 1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta każdym czasie.
 6. Każdy może w granicach określonych przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego korzystać z treści zamieszczonych na Serwisie, z przestrzeganiem praw autorskich.
 7. Domniemywa się, iż Klient korzysta z Usługi jako przedsiębiorca (nie jest konsumentem), jeśli podczas korzystania z Usługi poprosił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy lub instytucji (odbiorcy faktury VAT) (co oznacza, iż Porada udzielana jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta).
 8. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza (świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych), że
 1. Nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów.
 2. Nie zamierza dopuszczać się żadnych czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez ustawę – Kodeks karny skarbowy.

§ 4 Treść Porady

 1. Treść Porady przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, tj. poprzez podany w formularzu adres e-mail, na podstawie zadanego przez Klienta pytania głównego („Pytanie Główne”), w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie do 48 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Adwokat rozpocznie prace nad przygotowaniem treści Porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia Usługodawcy lub przesłania potwierdzenia wykonania przelewu. W wyjątkowych wypadkach treść Porady może być przesłana Klientowi komunikatorem, lub przekazana w formie rozmowy telefonicznej, Skype lub innego środka porozumiewania się na odległość. Nie ma możliwości uzyskania treści Porady od Usługodawcy w formie pisemnej.
 2. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Pytaniu Głównym i w oparciu o stan prawny prawa polskiego obowiązujący w dacie udzielenia Porady, chyba że z treści Pytania wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące). Udzielenie Porady w oparciu o stan prawny prawa obcego (innego niż polskiego) następuje tylko wtedy, gdy wyraźnie wskazano to w treści wyceny.
 3. Klient ma prawo przesyłać pytania dodatkowe odnoszące się do przesłanek treści Porady („Pytania dodatkowe”). Przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe wynosi 48 godzin od otrzymania przez Usługodawcę Pytania dodatkowego. Do Pytań Dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Pytania Głównego.
 4. Usługodawca może odmówić przygotowania treści Porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury (o ile jest to konieczne).

§ 5 Zadanie Pytania Głównego

 1. Klient, który chce zadać Pytanie, w formularzu wpisuje imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej. Dodatkowo Klient może wpisać dobrowolnie numer telefonu kontaktowego (w szczególności informacji o wycenie oraz o tym, iż została przesłana treść Porady).

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Przesłana Klientowi wycena zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto za możliwość podjęcia współpracy z Adwokatem. 
 2. Współpraca może polegać na:
  1. Reprezentowaniu interesów jednej strony przeciwko drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzonych przez adwokatów radców prawnych lub pod ich nadzorem:
   1. Doradztwie łącznie z reprezentowaniem w sprawach cywilnych;
   2. Doradztwie łącznie z reprezentowaniem w sprawach karnych;
   3. Doradztwie łącznie z reprezentowaniem w przypadkach sporów pracowniczych;
   4. Przygotowaniu dokumentacji patentowej łącznie z reprezentacją przed urzędami ds. własności intelektualnej lub urzędami patentowymi.
 3. Jeśli Klientowi nie odpowiada wysokość wynagrodzenia, nie musi decydować się na korzystanie z Usługi.
 1. Wycena jest bezpłatna.
 2. W dni robocze, w godzinach od 7 do 20, Klient otrzymuje Wycenę w przewidywanym terminie do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o terminie Wyceny.
 3. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin ten wynosi do 48 godzin.
 4. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o Wycenie wraz z linkiem. Kliknięcie linku przekierowuje Klienta do Serwisu i umożliwia Klientowi zapoznanie się z wyceną i sposobami płatności oraz umożliwia jej dokonanie.
 5. Terminy, o których mowa wyżej, mogą ulec wydłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy lub Adwokatów, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Serwisu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru Pytania.

§ 7 Płatność

 1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:
  1. Zrezygnować z Usługi;
  2. Skorzystać z opcji „Płacę”.
 2. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu.
 3. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek Usługodawcy (przelew on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. Dokonując płatności Klient jest bezwzględnie obowiązany do wskazania numeru Pytania Głównego, z którym wiąże się korzystanie z Systemu eDostęp24. Nie ma możliwości dokonania płatności w inny sposób, w szczególności gotówką.
 4. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za usługę Usługodawca może:
  1. udzielić odpowiedzi Klientowi bez prawa zadawania pytań lub
  2. dokonać zwrotu wpłaconej należności na koszt Klienta.

§ 8 Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, powinien zgłosić tę chęć pod adresem kancelaria@lexay.pl
 2. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego kancelaria@lexay.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawiania i przesyłania e-faktur.
 4. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, będzie dzień jej wysłania.
 5. Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od wykonania usługi.
 6. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

§ 9 Przesłanie treści Porady

 1. Przesłanie treści Porady polega na przesłaniu porady wraz z ewentualną wyceną za pomocą podanego w formularzu adresu e-mail.

§ 10 Termin przesłania treści Porady

 1. Przewidywany Termin przesłania treści Porady wynosi 24 godziny od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy. W przypadku przygotowania treści wzoru pisma, dokumentu, umowy lub oświadczenia oraz przygotowanie treści opinii termin wynosi 72 godziny od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy.
 2. Jeżeli Klient chce otrzymać treść Porady w terminach wcześniejszych niż wymienione w ust. 1, Usługodawca może uzależnić wcześniejsze udzielenie Porady od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy lub Prawników, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru Pytania (w szczególności są to Pytania, których przygotowanie treści Porady wymaga analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa, lub też analizy dokumentacji nadesłanej przez Klienta, lub też pytanie dotyczy stanu prawne innego niż obowiązujący).
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca zawiadamia Klienta o przedłużeniu terminu i podaje prawdopodobny termin przesłania treści Porady.
 5. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu, może zrezygnować z korzystania z Usługi i odstąpić od Umowy w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia, w takim wypadku otrzymuje on zwrot zapłaconego wynagrodzenia.
 6. Jeżeli Usługodawca dopuszcza się zwłoki w przesłaniu treści Porady, Klient może – zgodnie z art. 491 k.c. wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać przesłania treści Porady.

§ 11 Uzupełnienie Pytania Głównego

 1. Jeżeli informacje podane przez Klienta w Pytaniu Głównym są niekompletne lub nie pozwalają na przygotowanie treści Porady w całości, lub w części albo przygotowanie treści Porady wymaga nadesłania przez Klienta dokumentów, Usługodawca w terminie do 3 dni od rozpoczęcia Usługi może poprosić Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów („Uzupełnienie Pytania Głównego”). Termin przesłania treści Porady liczy się wówczas od dnia otrzymania przez Usługodawcę ostatniego uzupełnienia Pytania Głównego.
 2. Jeśli Klient w terminie 7 dni od otrzymania prośby o Uzupełnienie Pytania Głównego, nie uzupełnił go, Usługodawca może wedle swojego wyboru odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikającego z korzystania przez Klienta z Usługi albo przygotować treść Porady na podstawie dotychczasowych informacji zawartych w Pytaniu Głównym i przesłać ją Klientowi. W takim wypadku Klient nie może powoływać się na niekompletność przesłanej treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z przesłanej treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, chyba że nie mają one żadnego związku z brakiem uzupełnienia Pytania Głównego.
 3. Jeżeli po Uzupełnieniu Pytania Głównego wyszły na jaw okoliczności, które powodują, iż przygotowanie treści Porady wymaga zwiększonego nakładu pracy, Usługodawca może uzależnić przygotowanie treści Porady od dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku Klient może:
  1. zrezygnować z korzystania z Usługi i odstąpić od umowy – stosuje się ust. 2;
  2. poprosić o przygotowanie treści Porady wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Pytaniu Głównym – stosuje się ust. 2, z tym że Usługodawca może wówczas odstąpić od umowy w terminie 2 dni od dnia otrzymania prośby Klienta;
  3. zapłacić dodatkowe wynagrodzenie i wówczas otrzyma on treść Porady na podstawie okoliczności opisanych w Pytaniu Głównym i Uzupełnieniu Pytania Głównego.

§ 12 Zakres przygotowanej Porady

 1. Zakres przygotowanej Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Pytaniu Głównym oraz Uzupełnieniu Pytania Głównego.
 2. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego w Pytaniu Głównym lub Uzupełnieniu Pytania Głównego. W szczególności dotyczy to Pytań, które dotyczą hipotetycznego stanu faktycznego.
 3. Usługodawca, przygotowując treść Porady może jednakże zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia niebędące przedmiotem Pytania Głównego. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której przygotowanie treści Porady polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Usługodawca informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia.

§ 13 Pytania dodatkowe

 1. Klientowi przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych, o ile mieszczą się one w granicach Pytania Głównego i stanie faktycznym i prawnym na dzień zadania Pytania Głównego, zwanych dalej: „Pytaniami Dodatkowymi”.
 2. Odpowiedź na Pytanie Dodatkowe mieści się w ramach wynagrodzenia zapłaconego za korzystanie z Usługi w zakresie Pytania Głównego, jeśli Pytanie Dodatkowe:
  1. Nie wykracza poza okoliczności opisane w Pytaniu Głównym, w szczególności poza okoliczności faktyczne jak i stan prawny;
  2. Nie wiąże się z nadesłaniem dodatkowych dokumentów
  3. Ma na celu jedynie wyjaśnienie wątpliwości, jakie Klient powziął w wyniku zapoznania się z treścią przesłanej mu Porady lub doprecyzowanie zagadnień poruszanych w treści Poradzie.
  4. Jeśli Pytanie Dodatkowe nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, wówczas jest to Pytanie wykraczające poza zakres Pytania Głównego. W takim wypadku Usługodawca zawiadamia o tym Klienta, wskazując, że udzielenie odpowiedzi wymaga podwyższenia wynagrodzenia, może także poinformować Klienta o jego wysokości, przesyłając wycenę. W takim wypadku Pytanie Dodatkowe jest traktowane jako nowe Pytanie Główne. Po opłaceniu nowego Pytania Głównego Klientowi zostanie przesłana treść Porady.

§ 14 Sposób przygotowywania Porad

 1. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Porada zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcę i że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ państwowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej. W szczególności Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach lub kontrowersjach w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania władzy publicznej polegające na nieprzestrzeganiu prawa, przewlekłości lub powolnym działaniu, niewłaściwej publikacji lub zaniechaniu publikowania aktów prawnych, lub orzeczeń, lub niewłaściwej ich publikacji.
 3. Usługodawca nie gwarantuje ani nie zapewnia (skutecznego) rozwiązania problemu prawnego przedstawionego przez Klienta, w miarę możliwości zaproponuje różne warianty rozwiązania tego problemu oraz wskaże, które z nich – zdaniem Prawnika – może być najbardziej skuteczne.
 4. Klient jest świadom tego, iż przepisy prawa podlegają interpretacji i mogą zdarzać się sytuacje, że w tym samym lub podobnym stanie faktycznym i prawnym dwie osoby wydadzą odmienną opinię prawną (podobnie jak np. zdarza się, iż na gruncie identycznego stanu faktycznego i prawnego dwa różne składy sędziowskie wydają zupełnie inne wyroki).

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady) Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Adwokata, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Porady). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

§ 16 Publikacja treści Pytania i Porady

 1. Klient wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę w Serwisie zarówno treści zadanego Pytania Głównego, Uzupełnienia Pytania Głównego, Pytań Dodatkowych, jak i przesłanej Klientowi treści Porady
 2. Publikacja następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).
 3. Treść opublikowana jest ogólnie dostępna.
 4. Klient może zastrzec niepublikowanie poprzez zawiadomienie o tym za pomocą adresu kancelaria@lexay.pl najpóźniej do 7-go dnia po przesłaniu treści Porady (dotyczącej Pytania Głównego).

§ 17 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 2)
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej;
  4. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;
  5. zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie,
  6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  7. Oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam.
  8. Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad zadawania Pytań.
 2. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 4. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do pięciokrotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
 5. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
 6. W przypadku Konsumentów, ust. 4-5 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

§ 18 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres Kancelaria Adwokacka Lexay, al.Beliny Prażmowskiego 9/3, 31-514 Kraków w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem Panelu Klienta lub w wiadomości e-mail). Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
  2. wskazanie Porady, z którą wiąże się reklamacja;
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 4. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji w sposób wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. lit. a zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Usługodawca może nie uwzględnić reklamacji, gdy:
  1. Porada wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa (§ 15 ust. 1);
  2. Porada wskazuje, że konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych;
  3. Porada nie potwierdza wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta;
  4. Porada jest niekorzystna dla Klienta (np. okazuje się, iż wniesienie apelacji jest bezzasadne, Klient jest w błędzie co do swoich uprawnień lub obowiązków);
  5. Usługodawca odmawia odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykracza ono poza zakres Pytania Głównego;
  6. Porada została udzielona co prawda z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował ten stan, w szczególności jeśli zadawał Pytania Dodatkowe do tej Porady;
  7. Porada została udzielona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Porady);
  8. Porada została przygotowana (udzielona) w oparciu o prawo polskie, mimo iż Klient oczekiwał, iż będzie przygotowana w oparciu o prawo obce, a brak było wyraźnego wskazania w treści wyceny o udzieleniu porady w oparciu o stan prawny prawa obcego;
  9. Porada nie wskazuje (skutecznego) rozwiązania problemu prawnego przedstawionego przez Klienta;
  10. Inny prawnik lub doradca w tym samym, lub podobnym stanie faktycznym wydał odmienną opinię prawną (udzielił odmiennej porady).
 6. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lub
  2. jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 7 lub
  3. po zaakceptowaniu propozycji rozpatrzenia reklamacji przez Klienta.
 8. Przy składaniu reklamacji Usługodawca nie wymaga okazania faktury, ponieważ z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności (usługi) zapłata dotyczyła. Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Ich wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
 9. Usługodawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:
  1. Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.
  2. Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości.
  3. Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, opłata wg taryfy operatora) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
  4. Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 19 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej:https://e-porady.lexay.pl/regulamin, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
 3. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią, lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie. O zamiarze takim Usługodawca zawiadomi Klienta, jeśli Klient nie zgadza się, to wówczas może on odstąpić od Umowy o korzystanie z Usługi, z tym że Usługodawcy przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej dotychczasowemu czasowi korzystania przez Klienta.
 4. Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 20 grudnia 2020 r.
 6. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.